ĐẠO TÂM 15/01/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 15/01/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 10:33 AM

1. Sắc do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt hư dối không thật, vậy cái gì làm duyên với sắc cũng do duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

2. Thọ do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt hư dối không thật, vậy cái gì làm duyên với Thọ cũng do duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

3. Tưởng do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt hư dối không thật, vậy cái gì làm duyên với Tưởng cũng do duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

4. Hành do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt hư dối không thật, vậy cái gì làm duyên với Hành cũng do duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

5. Thức do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt hư dối không thật, vậy cái gì làm duyên với Thức cũng do duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

Ngũ uẩn do do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt hư dối không thật, vậy cái gì làm duyên với Ngũ uẩn cũng do duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

(Cs học thuộc bài này)

 

 

Đạo tâm trả lời Cs

 

Tục đế và Chân đế (Giảng bát nhã tiếp theo)

 

- Tục đế là pháp tướng

 

- Chân đế là pháp tánh

 

- Tục đế là chân lý thế tục, tương đối, là pháp sinh diệt thế gian, là các hiện tượng duyên khởi

 

- Chân đế, là chân lý tuyệt đối, là tánh không của tục đế, tất cả không thật có, chân như, thanh tịnh và bất biến

 

- Tục đế tùy duyên sanh diệt, mà như như bất biến

 

- Chân đế tuy thanh tịnh bất biến, mà tùy duyên sanh diệt

 

Trong chân đế có mầm của tục đế, và trong tục đế thì chân đế đã hiện hữu trong đó

 

(Cs học thuộc bài này)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline