Bán Thiên Kích

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Bán Thiên Kích
Ngày đăng: 15/06/2023 08:28 AM

Bái Tổ

1. Đoạn kích tứ bình

2. Kim kê độc lập

3. Bạch mãn xuất lâm

4. Hoàng long thám hải

5. Chuyển thân quan hải

6. Dã mã bôn xuyên

7. Trích tinh hoán nguyệt

8. Di sơn điền hải

9. Bài trận dụ địch

10. Thác kích hồi doanh

11. Tháp hoa trích phong

12. Chuyển thân liêu kích

13. Lực tích hoa sơn

14. Sơn đầu tháp kỳ

15. Dạ xoa thám hải

16. Tiến bộ thích địch

17. Hồi thân liêu kích

18. Tiến bộ liêu kích

19. Dang xuất điểm can

20. Thái sơn áp đỉnh

21. La hán toàn tỉnh

22. Luỵ thân liêu kích

23. Hồi thân hoá kiêm

24. Phốc địa phiến phong

25. Yến tử khát thuỷ

26. Lãnh phong tảo diệp

27. Mãnh hổ xuất động

28. Độc lập đoan kích

29. Đề tất liêu kích

30. Thám thân áp kích

31. Kim câu đảo quải

32. Phốc địa phục hổ

33. Điểm đoạn đoan kích

34. Hồi thân đạn thích

35. Cung thân tích kích

36. Đảo bộ tích địch

37. Phản kiêu bắt đấu

38. Thượng bộ thất tinh

39. Thất tinh điêm can

40. Độc lập bằng lương

41. Phật đỉnh hoàn châu

42. Toạ mã đảo

43. Hồi mã tam kích

44. Độc lập điểm can

45. Kim điêu san nhãn

46. Khô thụ bàn căng

47. Bát giới khang đã

48. Lực tích hoa sơn

49. Đảo thác đơn tiên

50. Ngũ bộ liêu kích

51. Phản thủ khiêu kích

52. Cung thân điểm kích

53. Hồi thân sấm danh

54. Khiêu thân thích địch

55. Độc lập cử kỳ

56. Bính bộ đoan kích

Thu chiêu quy nguyên

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline