ĐẠO TÂM 09/07/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 09/07/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:00 AM

Bài 115. Nhìn sắc còn dao động

 

Thì bị ma trói buộc

 

Ai còn bị trói buộc

 

Thì chưa đạt giải thoát

 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế

 

Ý niệm tranh sinh khởi

 

Ý sau thay ý trước

 

Vọng tưởng không dừng lại

 

Chân tâm chưa hiển lộ

 

 

Ngũ uẩn không tự có

 

Do nhân duyên kết thành

 

Tự nó không tự tánh

 

Vì do duyên kết hợp

 

 

Trước khi nhân duyên

 

Hòa hợp chưa có

 

Sau khi nhân duyên

 

Ly tán cũng tan theo

 

 

Phải tu thanh tịnh giới

 

Loại bỏ mọi phiền não

 

Vọng tưởng, phiền nào còn

 

Tâm sẽ còn mê muội

 

Mê muội là cội nguồn

 

Của tham, sân và si

 

 

Khi thấy, nghe và biết

 

Ta khởi vọng phân biệt

 

Là nguồn gốc của vô minh

 

Khi thấy, nghe và biết

 

Không khởi vọng phân biệt

 

Là khởi nguồn giải thoát

 

 

Khi các phiền não khởi

 

Thì sân, hận là mạnh mẽ nhất

 

Khi tham, sân, si khởi

 

Thì sát, đạo, dâm, vọng phát sinh

 

Đây là 4 đại ác nghiệp

 

Người tu cần xa lìa

 

 

Cư sĩ học đạo nhiều

 

Hạnh một lần không có

 

Sao gọi đó là tu?

 

Cư sĩ học đạo nhiều

 

Hạnh một lần không có 

 

Thì sao có giải thoát?

 

 

Học đạo mà nếu kéo

 

Học đạo mà giẫy nẩy

 

Học đạo mà biếng nhác

 

Không giữ chuyên cần giới

 

Làm việc trái đạo lý

 

Sao gọi đó người tu?

 

 

Học đạo mà khinh nhờn

 

Học đạo mà khinh mạng

 

Tội nghiệp tất sẽ tăng

 

Trồng dưa được dưa

 

Trồng đậu được đậu

 

Nhân nào quả đó

 

Ai trồng người đó hưởng

 

Ai gieo người đó lãnh

 

 

Bài 116.

 

Vào ra không chào hỏi

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline