ĐẠO TÂM 09/08/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 09/08/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 01:06 PM

Nhập thế hành đạo (tu vào chúng sinh), tu vào chúng sinh thì phải tùy thuận nơi chúng sinh. Nếu tùy thuận nơi chúng sinh, thì chính là tùy thuận việc cúng dường các đức Phật. 
Nếu làm cho chúng sinh vui mừng thì chính là làm cho các đức Như Lai vui mừng, vì các đức Như Lai vì nhân nơi chúng sinh mà sinh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân nơi tâm bồ đề mà chứng thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Đối với chúng sinh mà sinh tâm bình đẳng, thì có thể sinh lòng đại bi đầy đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sinh thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai.
Tất cả chúng sinh là gốc rễ. Bồ tát là Hoa, Phật là Quả. Dùng nước đại bi tưới nhuần gốc rễ chúng sinh thì có thể trổ bông Bồ tát Trí - huệ, và kết thành quả Phật. 
Bồ tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho tất cả chúng sinh thì mới thành tựu quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên quả Bồ đề thuộc về chúng sinh. Nếu không có chúng sinh, tất cả Bồ tát trọn không thể thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Ta là bồ tát, bồ tát chính là ta. Ta là phật, phật cũng chính là ta. Phật và chúng sinh không có sai khác. Khi mê là chúng sinh, khi tỉnh là Bồ tát. Khi mê là chúng sinh khi Giác là Phật.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline