ĐẠO TÂM 11/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 11/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:03 AM

` 1. Tịch diệt là pháp tướng mất đi

 

Tịch diệt là lìa các tướng

 

Tịch tịnh là pháp tánh vốn thanh tịnh vắng lặng

 

Không tánh là không có tự tánh mà do duyên sanh

 

Bản tánh nhất thể chung của các pháp là thanh tịnh và vắng lặng và không có tự tánh

 

Tịch tịnh là vào bản thể như như bất động…

 

Như như là bản tâm chân thật của chính mình

 

Bản tâm đó không có hình tướng

 

 

2. Pháp trụ vào pháp tánh không trụ vào pháp tướng

 

Pháp tướng huyển hoặc do duyên sanh.

 

Huyển hoặc thì hư dối không thật

 

(Pháp: Những gì có định danh, tên gọi và ta biết tới nó gọi là pháp Vd: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp, cái bàn, cái ghế, giày, dép...là pháp, thiện, ác, tốt, xấu là pháp...)

 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline