ĐẠO TÂM 13/03/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 13/03/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:19 PM

TỊNH TÂM KỆ

Pháp phải đi đầu, mở đường mọi thứ
Thiền định từ từ, hỗ trợ tịnh tâm
Thuốc tác dụng thêm, bổ thân tứ đại
Võ thuật đại tài, lưu thông thân tưởng 
Ghi chú:(Pháp đi đầu: Là Kinh điển, thực hành quán tưởng tích cực… và sám hối là pháp đi đầu trong các pháp)

 


Đơn giản đường đến Chân như
Đúng nơi pháp dẫn, y như thực hành:
1. Hành: Nơi nào có thân nơi đó có tu.
2. Hành: Nơi nào có thân nơi đó có sữa chữa hành vi
(Tu hành là sửa chữa hành vi)
3. Quán: Thường quán tưởng tích cực 
 (Tu chính là trình thay đổi tư duy từ tưởng tiêu cực sang tưởng tích cực)
4. Phá chấp: Chuyển suy nghĩ từ tiêu cực sang suy nghĩ tích cực chính là phá chấp 
5. Quán các pháp do duyên sanh: Chính là quán các pháp đến và đi
6. Quán trung đạo:
Không tham lợi dưỡng, cũng không từ bỏ lợi dưỡng 
- Quá mong cầu lợi dưỡng thì sinh tâm tham, sân, si
- Quá tiết chế lợi dưỡng thì không đủ sức khỏe để tu
Vậy con đường trung đạo chính là, không tham lợi dưỡng, cũng không trừ bỏ lợi dưỡng. 

  
  
 

Giảng  hạnh  nguyện thứ 6 của đức phổ hiền: Thỉnh chuyển pháp luân
- Thỉnh chuyển pháp luân: Nếu phật ra đời, vì lơi ích của chúng sinh mà Bồ tát thỉnh phật thuyết pháp 
(Bồ tát phổ hiền là đương cơ thượng thủ của nhiều bài kinh thỉnh phật thuyết pháp, và hộ trì kinh này như: Phẩm 28 kinh Pháp Hoa....) 
 - Thỉnh chuyển pháp luân cũng chính là thỉnh nguyện mở rộng pháp tu, nhiều phương tiện cho chúng sinh tu. Vì căn cơ chúng sinh có sai khác, nên pháp tu phải đa dạng, phong phú phù hợp với căn cơ chúng sinh. Bồ tát Phổ hiền vì lợi ích của chúng sinh mà phát đại nguyện thứ 6.
 - Chuyển pháp luân cũng có nghĩa là hoằng dương phật pháp, bảo tồn và giữ gìn chánh pháp như: Ấn tổng kinh điển, giảng kinh thuyết pháp, băng đĩa... hay các phương tiện khác.
- Chuyển pháp luân cũng chính là thỉnh phật cho phép lưu hành, truyền bá kinh này cho chúng sinh tu hành hiện tại cũng như đời vị lai.  
- Thỉnh chuyển pháp luân: Thỉnh phật thuyết pháp, lưu hành kinh này trong tam giới cho chúng sinh tu hành. 
- Thỉnh chuyển pháp luân: là thỉnh đem lời giảng dạy của đức phật, về thiện, lành, từ bị, hỷ xả nhẫn nhục, lời tích cực... mà trao truyền lại cho chúng sinh, làm pháp tu hành. 
 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline