ĐẠO TÂM 13/05/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 13/05/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 06:46 AM

Bài 94. Cúng dường (là dâng hoa, quả, cơm chay, thực phẩm, hiện vật, tiền bạc, ấn tống kinh điển, xây dựng chùa, làm đường xá, các phương tiện khác... dâng lên chư phật, và bồ tác 10 phương).

 

Trong các phương tiện cúng dường thì pháp cúng dường là bậc 1.

 

Pháp cúng dường là:

 

- Là tham thấu kinh điển, tìm hiểu chân lý, diệu nghĩa trong kinh mà phật đã dạy, và vận dụng vào trong chính cuộc sống của mình mà tu hành và ứng dụng đúng như pháp mà tu.

 

- Là đem sự hiểu biết của mình về những điều phật dạy trong kinh điển mà trao truyền, chỉ cho người khác, để người khác hoan hỹ làm theo, và ứng dụng đúng như pháp mà tu.

 

- Là thuyết pháp, giảng kinh, giải nghĩa các điều phật đã dạy cho mọi người biết, hướng dẫn mọi người tu tập, và chỉ cho mọi người vận dụng đúng như pháp mà tu.

 

- Là ấn tống kinh điển,... đem sự lợi lạc của việc ấn tống kinh điển nói cho mọi người biết để mọi người tham gia vào việc ấn tống kinh điển, để hoàng dương phật pháp, để mọi người có phương tiện, đúng như pháp mà tu.

 

 Pháp cúng dường là nền tảng để duy trì chánh pháp vì thế trong các phương tiện cúng dường thì pháp cúng dường là trên hết.

 

 

 

Bài 95.

 

Các pháp do duyên sanh

 

Các pháp do duyên diệt

 

Duyên chỉ các duyên sanh

 

Diệt chỉ các duyên diệt

 

 

Đủ duyên các pháp sanh

 

Hết duyên các pháp diệt

 

Đủ duyên các pháp đến

 

Hết duyên các pháp đi

 

 

Đủ duyên thì sinh

 

Hết duyên thì diệt

 

Duyên đến thì sinh

 

Duyên đi thì diệt

 

 

Người đến thì sinh

 

Người đi thì diệt

 

Hội tụ là sinh

 

Biệt ly là diệt

 

Đủ người thì sinh

 

Thiếu người thì diệt

 

 

Có họp tất có tan

 

Có sinh tất có diệt

 

Có đến tất có đi

 

Có còn tất có mất

 

 

Đủ duyên thì còn

 

Hết duyên thì mất

 

Hòa hợp thì sanh

 

Chia ly thì diệt

 

Người còn thì sinh

 

Người đi thì diệt

 

 

Duyên sinh rồi diệt

 

Duyên diệt lại sinh

 

Sinh sinh diệt diệt

 

Diệt diệt sinh sinh

 

.............................

 

Vạn vật chúng sinh đều không thường trụ (vô thường luôn biến đổi). Đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, đủ duyên thì còn, hết duyên thì mất, có sum hợp tất có chia ly, có tụ tất có tan, có được tất có mất, có đoàn tụ tất có chia lìa... Biết được chân lý này, sống trong chân lý này, và chứng được chân lý này thì thân tâm tự tại vô ngại.

 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline