ĐẠO TÂM 19/11/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 19/11/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:44 AM

TB.Cs hãy chuẩn bị cho ngày phát bồ đề tâm xắp tới

 

 Thường đọc tứ hoằng thệ nguyện mỗi ngày

 

1.Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

 

2.Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

 

3.Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

 

4.Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

 

 

Tứ hoằng thệ nguyện (Giảng giải)

 

1. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

 

Tất cả các tánh xấu, trong tâm mình điều nguyện hóa độ 

 

(Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ)

 

2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

 

Tất cả các điều phiền não trong tâm mình thệ dứt bỏ

 

(Tự tâm phiền não vô số thệ nguyện đoạn)

 

3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

 

Tất cả các pháp trong tánh mình thệ nguyện học

 

(Tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học)

 

4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

 

Vô thượng phật đạo trong tánh mình tu cho đến thành công.

 

(Tự tánh phật đạo vô thượng thệ nguyện thành).

 

Nhân danh ngày 20/11 chức Cs và đệ tử tinh tấn.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline