ĐẠO TÂM 23/06/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 23/06/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 07:13 AM

Bài 112.

 

Cư sĩ hãy hãy tịnh hóa pháp giới trong tâm mình trước khi ngồi thiền, tham thấu kinh điển...

 

Trong tâm ta có đầy đủ 10 pháp giới, đó là:

 

1. Pháp giới của Phật: Tâm ngộ thật tướng... pháp giới này đã thanh tịnh

 

2. Pháp giới của bồ tát: Trên cầu phật đạo, dưới độ chúng sanh, Pháp giới này đã thanh tịnh

 

3. Pháp giới của thanh văn: đã thanh tịnh

 

4. Pháp giới của duyên giác: đã thanh tịnh

 

5. Pháp giới của chư thiên: còn cầu phước báu thế gian...chưa tịnh

 

6. Pháp giới của người, giữ gìn ngũ giới, hoặc ít hoặc nhiều, sang hèn thọ yểu...chưa tịnh

 

7. Pháp giới của A-tu-la nóng nảy, tranh đấu, sân hận, tật đố... chưa tịnh

 

8. Pháp giới địa ngục, không tin nhân quả, độc ác, hại nhau, không kính tam bảo…chưa tịnh

 

9. Pháp giới của ngạ quỷ, tham lam, bỏn xẻn, ích kỹ, ganh ghét... chưa tịnh

 

10. Pháp giới của súc sinh đạo, ngu si, lười biếng, dối gạt, bươi móc...chưa tịnh.

 

4 pháp giới đầu đã tịnh, 6 pháp giới còn lại trong tâm chưa tịnh, vì thế khi ta ngồi niệm khởi nổi lên liên tục, các niệm đó từ 6 pháp giới còn lại phát khởi, làm tâm ta luôn xao động, bất an không tập trung, không tịnh, cho nên huệ không sinh khởi, không phóng được quang minh, không phá được các ấm ma phiền não. 

 

Vậy Cư sĩ hãy vận dụng “Tịnh pháp giới chân ngôn” để hỗ trợ trước khi ngồi thiền đọc kinh.

 

Ta ngồi tập trung đọc 10 - 15 phút (hoặc chỉ đọc 30 phút mỗi ngày không cần đọc kinh chú khác) cho tịnh tâm.

 

- Chú: Án Lam Tóa Ha.

 

- Các Cư sĩ chưa kịp đến đạo tràng thực tập chú này hãy thực tập theo hướng dẫn của Sư Phụ, để cho kịp với mọi người.     

 

 

Bài 113.

 

Bản thể thanh tịnh nhiệm màu của Như Lai tạng chính là phật tánh, là tâm chân như, là Như Lai tạng tính.

 

Con người không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Con người từ chân như tới rồi trở về với chân như. Vì chân như là bản thể thanh tịnh nhiệm màu của Như Lai tạng. Vì không có trụ xứ, không có xứ sở, không có chỗ đến và không có chỗ đi. Nên không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Con người là một phần của chân như. Sự có mặt của con người, vạn vật, chúng sinh, cây cối bông hoa, gió, nước, buồn, vui, cảnh vật, quốc độ, pháp giới... là sự nhiệm màu của Như Lai tạng. Sự nhiệm màu của Như Lai tạng có thể thấy bằng mắt ở phạm vi rất nhỏ, nhưng bản thể thanh tịnh nhiệm màu của như lai tạng ta không thể thấy bằng mắt, mà thấy bằng tâm bằng sự chứng ngộ tuyệt đối thật tướng các pháp.

 

Các pháp xưa nay thường vắng lặng

 

Pháp trụ ngôi pháp

 

Tướng thế gian thường còn.

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline