ĐẠO TÂM 25/02/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 25/02/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 11:21 AM

Nhập thế hành đạo tùy thuận chúng sinh. Nếu tùy thuận chúng sinh, thì chính là tùy thuận cúng dường các đức Phật. 


Nếu làm cho chúng sinh vui mừng thì chính là làm cho các đức Như Lai vui mừng, vì các đức Như Lai vì nhân nơi chúng sinh mà sinh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân nơi tâm bồ đề chứng thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Đối với chúng sinh mà sinh tâm bình đẳng, thì có thể sinh lòng đại bi đầy đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sinh thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai.


Tất cả chúng sinh là gốc rễ, Bồ tát là Hoa, Phật là Quả. Dùng nước đại bi tưới nhuần gốc rễ chúng sinh thì có thể trổ bông Bồ tát trí-huệ, và kết thành quả Phật. 


Bồ tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho tất cả chúng sinh thì mới thành tựu quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên quả Bồ đề thuộc về chúng sinh. Nếu không có chúng sinh, tất cả Bồ tát trọn không thể thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


Ta là bồ tát, bồ tát chính là ta. Ta là phật, phật cũng chính là ta. Phật và chúng sinh không có sai khác. Khi mê là chúng sinh, khi tỉnh là Bồ tát. Khi mê là chúng sinh khi giác là Phật.

 

Mỗi sớm mai thức dậy, sau một đêm dài trường dưỡng, trong lòng chướng ngại tiêu tan, con người tràn đầy sinh lực, tinh thần lại được đơm hoa, tâm hiền hòa biến hiện, căn lành lại sinh khởi, mỗi ngày lại qua đi, căn lành được vun trồng, làm đất nuôi dưỡng tâm, ươm mầm chánh pháp, vun trồng hạt giống Bồ Đề chờ ngày đơm hoa kết trái. 


Con người thường ngủ quên trên mảnh đất tâm của mình, hay đi tìm và truy cầu các thú vui từ bên ngoài, mãi mê rong ruổi xa rời bản tâm, say mê dục lạc, đắm chìm trong hư ảo, mê lầm, nhận giả làm thật, si mê, tà kiến, xem thường bảo vật trong tay, mưu cầu thú vui trước mắt, tìm cầu hạnh phúc ngoài thân. 

 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline