ĐẠO TÂM 30/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 30/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:44 AM

GIẢNG ĐẠO TÂM (Mở rộng ngũ ấm)

 

Cái huyền hóa nơi tiền trần (sáu trần) chính nơi tâm mà sinh ra, rồi theo nơi tâm mà diệt mất.

 

Ngũ ấm (Ngũ uẩn), do nhân duyên hòa họp giả dối có sinh ra, nhân duyên chia lìa có mất đi, mà không biết rằng sinh, trụ, dị, diệt lại đều vốn là tính chân như cùng khắp, không lay động, nhiệm mầu, sáng suốt, thường trụ của Như Lai Tạng.  

 

Ngũ uẩn (ngũ ấm), là 5 yếu tố ngăn che, làm cho ta không nhận ra bản tánh chân thật.

 

Ngăn che do hình tướng (thân và cảnh), thì gọi Sắc ấm

 

Ngăn che do cảm giác thì gọi Thọ ấm

 

Ngăn che do tưởng tượng, hình bóng thì gọi là Tưởng ấm

 

Ngăn che do tâm niệm, suy nghĩ thì gọi là Hành ấm

 

Ngăn che do sự rõ biết, sự nhận thức gọi là Thức ấm.

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline