ĐẠO TÂM 30/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 30/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:26 AM

Đạo tâm trả lời Cs

 

Công phu bát nhã qua 3 giai đoạn:

 

1. Văn tự bát nhã: Là học thuộc bài kinh bát nhã 260 chữ, công phu mỗi ngày

 

2. Quán chiếu bát nhã: tiếp theo ta dùng trí huệ quán xét thấy muôn pháp điều không thật. Chỉ do duyên hợp tạm có, hết duyên trở về không

 

3. Thật tướng bát nhã: tiếp theo ta dùng trí huệ quán chiếu thậm thâm vạn pháp. Thấy được thật tướng của nó, là vô tướng, là vắng lặng, là bản thể thanh tịnh sẵn có trong mỗi chúng sinh

 

Hãy thực hành chứng nghiệm cho chính bản thân mình

 

Không nói và học lý thuyết suông

 

(Cs học thuộc pp tu tập bát nhã)

 

 

Đạo tâm kệ

 

Tam giới như huyễn hoặc

 

Tâm cảnh hòa hợp sanh

 

Duyên nghiệp hòa sanh tướng

 

Phàm phu biết khai ngộ

 

Nghiệp kia vốn chẳng còn

 

Vọng sanh do chấp thật

 

Ái dục sinh ngũ ấm

 

Thân người vốn không thật

 

Mọi thứ do duyên sanh

 

(Cs học thuộc và tham thấu bài kệ này) 

 

 

Đạo tâm trả lời Cs

 

Làm thế nào để tâm thanh tịnh?

 

Bên ngoài không bị lục trần quyển rủ, 6 căn không bị 6 trần làm dao động

 

Bên trong không bị kích động bởi tham lam, giận hờn và si mê

 

Thì tâm thanh tịnh

 

 

Đạo tâm kệ

 

Ăn thịt mất trí huệ

 

Trái hẳn tướng giải thoát

 

Nghịch tướng mạo bậc thánh

 

Do đó không nên ăn

 

 

Được sinh dòng quyền thể

 

Đời này được giàu sang

 

Thọ mạng được lâu dài

 

Cũng từ không ăn thịt

 

 

Giết hại, ăn chúng sanh

 

Mười phương chư như lai

 

Đều quở trách việc này

 

Nếu người tin nhân quả

 

Chờ ăn nuốt lẫn nhau

 

Chết đọa loài cọp sói

 

Người sanh thường ngu si

 

Đồ tể và thợ săn

 

Khiến cầm thú kinh sợ

 

Ắt phải chịu ác quả

 

Có tánh ham ăn thịt

 

Phải đọa loài súc sinh

 

 

Phật dạy người tu hành

 

Phát tâm từ bi rộng

 

Không ăn thịt chúng sinh

 

Người ngu si đần độn

 

Cũng bởi tham ăn thịt

 

 

Trở ngại đường giải thoát

 

Rượu thịt và ngũ tân

 

Điều chướng ngại đường thánh đạo

 

 

Chúng sinh đời hiện tại

 

Do ngu si chấp trước

 

Cho ăn thit vô tội

 

Say đắm việc ăn thịt

 

Thành quả đời vị lai

 

(Cs học thuộc bài kệ này)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline